info@geovivatravel.com

OPĆI USLOVI PUTOVANJA

 

1. SADRŽAJ OPĆIH USLOVA PRUŽANJA TURISTIČKIH USLUGA

Opći uslovi pružanja usluga sastavni su dio ugovora između firme Geoviva d.o.o. kao organizatora putovanja (u daljem tekstu: ORGANIZATOR PUTOVANJA) ili ovlaštenog posrednika i putnika koji prihvata ponuđeni i odabrani turistički aranžman (u daljem tekstu: PUTNIK). Sve što je navedeno u općim uslovima predstavlja pravnu obavezu kako za Putnika tako i za Organizatora putovanja. Opći uslovi putovanja su objavljeni na Internet stranici Organizatora putovanja.

2. REZERVACIJE I UPLATE

Putnik se za putovanje koje organizira turistička agencija Geoviva može prijaviti u poslovnici Organizatora putovanja, telefonom, e-mailom, faksom i drugim sredstvima daljinske komunikacije te kod drugih ovlaštenih agenata. Potpisivanjem ugovora, vouchera ili prijavnice, odnosno diktiranjem broja svoje kreditne kartice kod kupovine usluga putem sredstava daljinske komunikacije, putnik u cijelosti prihvata ove Uslove rezervacije putovanja koje je prethodno pažljivo proučio. Prilikom prijave, a u svrhu rezervacije odabrane usluge, putnik uplaćuje 30% cijene aranžmana (po osobi) osim ako u programu nije drugačije navedeno. Rezervacija je važeća i smatra se potvrđenom onog trenutka kada putnika uplati akontaciju koja iznosi najmanje 30% od ukupne cijene putovanja. Razlika do pune cijene aranžmana uplaćuje se najkasnije 7 dana prije početka putovanja osim ako u programu nije drugačije navedeno (izuzetak je plaćanje na rate). Uplatom rezervacije Putnik potvrđuje da prihvata Opće uslove pružanja turističkih usluga, te potvrđuje da mu je u sklopu istih ponuđeno putničko-zdravstveno osiguranje.

Organizator putovanje ne preuzima odgovornost za istinitost podataka navedenih od strane Putnika prilikom prijave rezervacije. U slučaju neistinitosti podataka Organizator putovanja zadržava pravo promjene cijena i naplate razlike u cijeni.

3. CIJENA I SADRŽAJ PUTOVANJA

Cijena aranžmana (ukoliko na programu putovanja nije drugačije navedeno) u pravilu uključuje: usluge prijevoza, hotelske usluge i organizaciju putovanja. Ukoliko je navedeno u programu putovanja, cijena može sadržavati i aerodromske takse, te troškove stručnog i lokalnog vođenja. Cijena aranžmana ne uključuje (osim ako nije drugačije dogovoreno):

• Fakultativne (neobavezne) izlete i posjete,
• Moguće troškove pribavljanja i izdavanja viza,
• Ulaznice za objekte koji se posjećuju.

Sve vrste posebnih usluga (jednokrevetna soba, posebna prehrana i sl.) putnik sam plaća i dužan ih je naručiti prilikom prijave putovanja. Ukoliko putnik traži posebnu uslugu za vrijeme putovanja, plaća je na licu mjesta vodiču ili predstavniku Organizatora putovanja, u valuti zemlje u kojoj se nalazi.
U slučaju da je Putnik rezervisao samo smještaj, cijena putovanja navedena je po osobi na bazi hotelskog ili apartmanskog smještaja u dvokrevetnim sobama. Svaki poseban zahtjev u vezi sa smještajem podrazumijeva i dodatno plaćanje koje mora biti naznačeno na voucheru.

Cijene svih putovanja zasnovane su na odnosu vrijednosti Konvertibilne Marke (BAM) i stranih valuta. Organizator putovanja zadržava pravo promjene cijene ukoliko je nakon dana sklapanja ugovora došlo do:

• promjene valutnih kurseva u odnosu na dan objavljivanja programa,
• promjena troškova prijevoza (goriva, putarina i sl.),
• promjene tarifa hotelijera i prijevoznika. “Organizator putovanja” može o promjeni cijene putnika obavijestiti pismeno ili usmeno.

Putnik može otkazati putovanje bez troška otkaza ako dođe do povišenja cijene više od 10% u odnosu na ugovorenu i to najkasnije u roku od 48 sati od primljene pismene obavijesti. Ne otkaže li putnik lično dolaskom na prodajno mjesto Organizatora putovanja ili pismenim putem u navedenom roku, smatra se da je saglasan s promjenom cijene. U slučaju otkaza putovanja zbog povećanja cijene većeg od 10% putnik/ugovaratelj putovanja nema pravo na naknadu štete. Putnik se obavezuje prihvatiti povećanje cijene do 10%. Objavljene cijene rezultat su ugovora Organizatora putovanja s partnerima i ne moraju odgovarati cijenama istaknutim na licu mjesta u destinaciji u kojoj putnik boravi.

4. OBAVEZE ORGANIZATORA PUTOVANJA

Organizator putovanja je dužan obavijestiti putnika o sadržaju aranžmana i brinuti se o izvršenju usluga, te brinuti o pravima i interesima Putnika u skladu dobrim običajima u turizmu. Organizator putovanja je dužan putniku pružiti sve ugovorene usluge za pojedini aranžman, te dati odgovore zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. Organizator putovanja zadržava pravo da u iznimnim okolnostima:
- izmijeni itinerer putovanja, leta, avio prijevoznika kao i tip prijevoznog sredstva,
- izmijeni mjesto i termin polaska

Organizator putovanja ne snosi nikakvu odgovornost za promjenu ili neizvršenje usluga prouzrokovano višom silom (nepogode, vremenske neprilike, rat, bombaški napadi i sl.)

5. OBAVEZE PUTNIKA

Putnik je dužan brinuti se da lično ispuni uslove predviđene propisima Bosne i Hercegovine i zemlje kroz koju ili u koju putuje, te da se pridržava kućnog reda u hotelskim i drugim objektima i da surađuje s predstavnikom organizatora i davateljima usluga. Putnik sam odgovara za štetu koju prouzrokuje, a posebno za štetu koja je nastala kao posljedica nepoštivanja ugovora i ovih općih uslova. Štetu koju je prouzrokovao, putnik će snositi odmah na recepciji hotela i na drugom mjestu određenom od fizičke ili pravne osobe kojoj je štetu nanio.

Putnici su obvezni posjedovati važeće lične putne isprave. Nevažeće isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja, ne proizvode nikakve štetne posljedice za Organizatora putovanja, a ukoliko bi zbog takvog propusta Putnika Organizator putovanja pretrpio dodatnu štetu, Putnik je dužan istu nadoknaditi.

Putnik je dužan da se dva dana prije putovanja detaljno informiše o vremenu polaska i ostalim pojedinostima vezanim za putovanje.

Putnik je dužan da tokom putovanja autobusom koristi sjedište koje je rezervisano za njega prilikom uplate aranžmana.

Putnik je dužan da se tokom putovanja ponaša pristojno i ne ugrožava sprovođenja programa putovanja i sigurnost drugih putnika kao i predstavnika Organizatora putovanja. U suprotnom, Organizator putovanja ima pravo odstraniti Putnika iz vozila i uskratiti mu daljnje korištenje aranžmana bez mogućnosti naknadnog povrata novca.

Putnik je dužan uplatiti fakultativne izlete na koje želi ići u agenciji ili, u izuzetnim slučajevima, u toku putovanja. Putniku će tom prilikom biti izdata karta koju je dužan pokazati organizatoru putovanja prije korištenja fakultativnog izleta.

6. OTKAZ PUTOVANJA I IZMJENE

Organizator putovanja  zbog nedovoljnog broja prijavljenih putnika ili usljeđ više sile može, bez obaveze za nadoknadu štete, otkazati ili izmijeniti putovanje, i to najkasnije 5 dana prije datuma polaska. Najmanji broj putnika potreban za izvršenje pojedinog putovanja posebno je naznačen kod svakog programa/aranžmana.

7. ODUSTAJANJE OD PUTOVANJA

Ukoliko putnik otkaže aranžman Organizator putovanja od ukupne cijene aranžmana zadržava:

• do 30 dana prije polaska 10% cijene aranžmana, a najmanje 40,00 KM
• 29 – 22 dana prije polaska 25% od cijene aranžmana
• 21 – 15 dana prije polaska 40% od cijene aranžmana
• 14 – 8 dana prije polaska 80% od cijene aranžmana
• 7 – 0 dana prije polaska 100% od cijene aranžmana
• nakon polaska 100% cijene aranžmana

Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta, odnosno tipa sobe/apartmana kao i na sve druge bitne promjene. Eventualna drugačija otkazna skala od navedene nalazi se u programu i katalogu na koji se ta skala odnosi.  Ako Putnik koji otkaže putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, a koji ispunjava sve predviđene uslove Organizator putovanja zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom.

Kod otkazivanja svih aranžmana ne isplaćuje se trošak nabave vize/a niti putnih isprava.  U slučaju da Putnik otkaže ili skrati putovanje zbog vremenskih uvjeta, Organizator putovanja će primijeniti gore navedenu skalu, a naknadne reklamacije neće uvažiti.

8. OSIGURANJE OD RIZIKA OTKAZA PUTOVANJA

Ukoliko putnik prilikom prijave za putovanje predviđa da bi zbog nepredviđenih okolnosti (bolesti, povrede…) morao otkazati putovanje, a u cilju izbjegavanja troškova odustajanja, tada može uplatiti osiguranje od otkaza. Osiguranje od otkaza naplaćuje se prilikom sklapanja Ugovora te ga nije moguće uplatiti naknadno. Premija osiguranja izračunava se zavisno o vrijednosti putovanja, a prema cjenovniku osiguravajućeg društva. Nepredviđene okolnosti kao razlog za otkaz putovanja određuje svako osiguravajuće društvo u skladu sa svojim uslovima.

U slučaju otkazivanja aranžmana ne vraća se iznos uplaćene premije za osiguranje od otkaza. Također se pri otkazivanju aranžmana ne isplaćuje trošak nabavke viza, unatoč tome što putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Ukoliko putnik nema plaćeno osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje zbog navedenih nepredviđenih okolnosti Organizator putovanja zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u tačci 7. Ostali uslovi osiguranja nalaze se uz policu osiguranja.

9. PRTLJAG I SMJEŠTAJ

Prijevoz putnikovog prtljaga avio prijevozom besplatan je do određene težine koju određuje prijevoznik, uobičajeno 20 kg. Prtljag se prevozi na rizik putnika, te se stoga preporučuje osiguranje prtljage kod osiguravajućeg društva. Organizator putovanja nije odgovoran za uništenu ni izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljaga ili dragocjenosti u smještajnoj jedinici. Prijavu za oštećenu ili izgubljenu prtljagu Putnik upućuje pružatelju usluge smještaja ili prijevoza i nadležnoj policijskoj stanici.

Ponuđeni smještajni kapaciteti u programima Organizatora putovanja opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje važećoj u trenutku izdavanja programa. Prehrana, komfor kao i druge usluge u ponudi hotela/ apartmana pod nadzorom su mjesnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi.

Organizator putovanja ne preuzima odgovornost za usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u objavljenim programima, a koja je dobijena od strane treće osobe.

Raspored sobe/apartmana određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko Putnik nije izričito ugovorio sobu/ apartman posebnih oblika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu za izdavanje u pojedinom objektu opisanom u katalogu i cjenovniku.  Smještaj u sobi najčešće nije moguć prije 16 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se najčešće mora napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluga.  Dolaske iza 20 sati nužno je najaviti unaprijed, osim ako nije drugačije naznačeno. Boravak kućnih ljubimaca dozvoljen je u pojedinačnim slučajevima uz obaveznu doplatu.

10. REKLAMACIJE

Ukoliko smatra da su usluge koje je platio nekvalitetno izvršene, Putnik može tražiti nadoknadu štete, pod uslovom da Organizatoru putovanja dostavi pismeni prigovor u roku od 8 dana od završetka putovanja. Na prigovor putnika Geoviva je dužana odgovoriti u roku od 14 dana. Ukoliko je nezadovoljan odgovorom, putnik ima pravo sudske arbitraže.

11. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi Opći Uslovi putovanja predstavljaju Ugovor koji putnik sklapa s Organizatorom putovanja, odnosno s ovlaštenom turističkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje u organizaciji Organizatora putovanja. Moguća/predviđena odstupanja od ovih Uslova, moraju biti navedena uz tekst programa putovanja, ukoliko se radi o turoperatorima – inostranim organizatorima putovanja. Potpisivanjem  ovog ugovora Putnik u cijelosti prihvata program i uslove putovanja. Ovo izdanje uslova putovanja isključuje sva ranija izdanja.